Florbola turnīrs

„VALMIERAS VASARAS LĪGA 2023”

NOLIKUMS

 1. Noskaidrot labākās komandas, tiesnešus un spēlētājus Valmierā un tās tuvumā vasaras periodā.
 2. Veicināt florbola attīstību Vidzemē un Latvijā, kā arī popularizēt to iedzīvotāju vidū.
 3. Piesaistīt Latvijas florbola sabiedrībai jaunus spēlētājus un tiesnešus.
 1. Florbola turnīru „VALMIERAS VASARAS LĪGA 2023 ” (VAVL 2023) organizē nodibinājums „Valmieras sporta klubs”  sadarbībā ar J.Daliņu stadionu, Valmieras Sporta skolu.
 2. Florbola turnīru „VALMIERAS VASARAS LĪGA 2023” vada un par tā norisi atbild turnīra galvenais tiesnesis (Jānis Jansons).
 3. Jautājumus par turnīra Nolikuma pārkāpumiem un disciplināro sodu piemērošanu lemj turnīra disciplinārā komisija.
 1. Florbola turnīrs „VALMIERAS VASARAS LĪGA 2023” notiek Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā uz universālā āra sporta spēļu laukuma, piemērojot to florbola vajadzībām un noteikumiem. Turnīrs risināsies no 2023.gada 6.jūnija līdz 2022.gada 27.jūlijam. Spēles notiek darbdienās no plkst. 18:00, atbilstoši galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram, ņemot vērā komandām vēlamo laiku.
 2. Sliktu laika apstākļu dēļ organizatori patur tiesības spēļu laiku, datumu mainīt.
 1. Florbola turnīrā „VALMIERAS VASARAS LĪGA 2023 ” piedalās vīriešu komandas.
 2. Komandām pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 31.maijam.
 3. Dalības maksa ir 150 Eur,- no komandas. Dalības nauda, par katru komandu tiek samaksāta līdz turnīra sākumam.
 4. Katra komanda turnīram var pieteikt ne vairāk kā 15 spēlētājus un 2 komandas pārstāvjus.
 5. Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
 6. Papildus spēlētāji var tikt pieteikti līdz 2022. gada 13.jūnijam ieskaitot. Katra komanda papildus var pieteikt ne vairāk kā 3 spēlētājus.
 7. Komandām ir ierobežojums, ka vienai komandai laukumā drīkst atrasties ne vairāk kā 2 spēlētāji, kuri ir bijuši pieteikti Latvijas florbola virslīgai, vai citu valstu augstākajās līgās, 2022./2023.g. sezonā. Pārējiem spēlētājiem ierobežojumu nav.
 8. Turnīrā drīkst piedalīties spēlētāji, kuri uz spēļu dienu ir sasnieguši 14 gadu vecumu vai no 13 gadu vecuma ar rakstisku vecāku atļauju.
 1. Komandu sastāvu pieteikumi jāiesūta līdz 2023.gada 31.maijam Jānim Jansonam. e-pasts: janisjansons3@gmail.com, kontakttālrunis: 29962178
 2. Pieteikumi jāpilda uz pielikumā esošās veidlapas.
 3. Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas realizē aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra organizatori neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā.
 1. Dalībnieki iesniedz komandas pieteikumu līdz 2023.gada 31.maijam.
 2. Pieteikumu katrai spēlei jāiesniedz spēles sekretāram ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma, aizpildot attiecīgo sadaļu spēles protokolā.
 3. Spēles notiek pēc Starptautiskās Florbola federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem.
 4. Spēles tiesā viens vai divi laukuma tiesneši un viens tiesnesis sekretariāts.
 5. Spēle norisinās 5 pret 5 (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs). Lai uzsāktu spēli, uz laukuma ir jābūt vismaz 5 spēlētājiem (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs) no komandas.
 6. Spēles laiks ir 2 x 20 minūtes netīrais laiks, izņemot 2.perioda pēdējās 2 minūtes, ar 3 minūšu starplaiku starp periodiem.
 7. Spēles notiek pēc Nolikuma sadaļā VIETA UN LAIKS minētajiem nosacījumiem, atkarībā no pieteikušos komandu skaita turnīra sākumā pēc apļa sistēmas.
 8. Ja spēles pamatlaiks beidzas neizšķirti, spēles uzvarētājs tiek noskaidrots ar soda metienu palīdzību. Soda metienus izpilda trīs katras komandas spēlētāji, ja joprojām ir neizšķirts, tad soda metienu sērija turpinās līdz pirmajai kļūdai. Spēlētājs atkārtotu soda metieni drīkst izpildīt tikai tad, kad soda metienus ir izpildījuši visi komandas dalībnieki.
 9. Par uzvaru spēlē komanda saņem 3 punktus, par uzvaru pēcspēles metienu sērijā -2 punktus, par zaudējumu pēcspēles metienos – 1 punktu, par zaudējumu pamatlaikā – 0 punktus.
 10. Vienāda punktu skaita gadījumā spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
   • pēcsavstarpējospēļurezultātiem;
   • pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās turnīra spēlēs;
   • pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs;
   • pēc mazākās soda laiku summas visās turnīra spēlēs;
   • pēc izlozes.
 1. Sacensību rīkotāji nodrošina sporta bāzi, kurā notiek sacensības. Spēļu sekretariātu, kas pilda spēles laika tiesneša un soda laika tiesneša funkcijas. Laukuma tiesnešus, kā arī turnīra norises vietā sabiedriskās kārtības, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu turnīra norises vietā, kā arī ir atbildīgi par tā ievērošanu.
 2. Turnīra dalībnieki sedz komandas ceļa, ēdināšanas un apdrošināšanas izdevumus.
 3. Spēlētāji un pārstāvji par savas veselības stāvokli sacensībās atbild paši un to ar savu parakstu apliecina komandas spēlētāju pieteikumā. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, čempionātā drīkst piedalīties tikai ar ārsta un vecāka vai aizbildņa atļaujām, kuras jāiesniedz VAVL 2023 kopā ar komandas vārdisko pieteikumu vai papildus pieteikumu.
 1. Florbola turnīra „VALMIERAS VASARAS LĪGA 2023” pirmās trīs vietas izcīnījušas komandas tiek apbalvotas ar kausiem, bet to spēlētāji ar medaļām, specbalvām labākajiem spēlētājiem.

 1. Katra komanda kalendārā paredzēto spēli drīkst pārcelt tikai DIVAS REIZES, saskaņojot to ne vēlāk kā 48 stundas iepriekš ar pretinieka komandu un pēc tam ar SACENSĪBU GALVENO TIESNESI.
 2. Klubs, kas iesniedz protestu, pēc spēles nekavējoties par to paziņo galvenajam tiesnesim. Protesta iesniegšanu fiksē spēles protokolā 15 min. laikā pēc spēles. Protesta iesniegšanu ar savu parakstu apliecina komandas kapteinis vai komandas pārstāvis.
 3. Rakstiskais protests, kuru parakstījis komandas kapteinis vai komandas pārstāvis ar izsmeļošu motivāciju 24 stundu laikā jānosūta vai jānogādā galvenajam tiesnesim.
 4. Protestu iesniedzot, klubam jāiemaksā Eur 30,- sacensību galvenajam tiesnesim. Ja protestu apmierina, iemaksātā nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.
 5. Par neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts zaudējumu ar rezultātu 0:5 un 0 punktu. Par neierašanos uz spēli komanda tiek sodīta ar naudas sodu Eur 70,00, kurš jānomaksā līdz nākamajai spēlei. Ja soda nauda netiek nomaksāta, tad komanda netiek pielaista pie spēlēm un saņem zaudējumu 0:5 un 0 punktu. Pēc atkārtotas neierašanās uz spēļu kalendārā noteikto spēli, komanda tiek izslēgta no dalības līgā.
 6. Par pārkāpumiem spēlētājiem tiek noteikti sodi saskaņā ar IFF noteikumos noteikto spēles sodu klasifikāciju.
 7. Saņemot 1. spēles sodu spēlētājs nedrīkst piedalīties konkrētajā spēlē.
 8. Saņemot 2. spēles sodu spēlētājs nedrīkst piedalīties konkrētajā spēlē un nākošajās trīs čempionāta spēlēs.
 9. Saņemot 3. spēles sodu spēlētājs nedrīkst piedalīties konkrētajā spēlē un ne mazāk kā piecās nākošajās čempionāta spēlēs. Lēmumu par galīgo sodu pieņem Disciplinārā komisija.